Opvoed- en Opgroeiondersteuning in Delft

VERBINDING TUSSEN FORMELE JEUGDZORG EN INFORMELE ONDERSTEUNING JEUGD

In 2015 heeft de gemeente Delft Humanitas verzocht, in een pilot die t/m 2017 liep, de verbinding te bevorderen tussen het Jeugdteam en het Sociaal Team (de formele zorg) enerzijds en de vrijwilligersorganisaties Opvoed- en Opgroei Ondersteuning anderzijds. Oogmerk is dat de inzet van informele ondersteuning hoger wordt, bij voorkeur zowel vóór als tijdens en na formele zorg. In dit kader is er een Verbindingsofficier aangesteld (vanaf 2017 is dat Janine Gilliot), zijn presentaties van de informele organisaties verzorgd evenals een spreekuur voor het JT en ST. Dit jaar wordt opnieuw bezien welke werk- en overlegvormen de verbinding het best kunnen bevorderen. Delft voor Elkaar en de JGZ zullen hier ook in betrokken worden, als regievoerders van de preventie op jeugdgebied.

GIDS

In dit kader is er een regelmatige update van een online-gids met zoveel mogelijk relevante vrijwilligersorganisaties bijeengebracht in de “Gids Vrijwilligersorganisaties Opvoed- en Opgroei Ondersteuning”.

Als de gids niet voldoende antwoord geeft op vragen kan men informatie krijgen bij Janine Gilliot, Verbindingsofficier, 0651049569 of j.gilliot@humanitas.nl.